select

Cơ cấu tổ chức của TamLong Gelatin.

TamLong Gelatin được lãnh đạo bởi Giám đốc điều hành Nguyễn Văn Mến – người quyết định các hoạt chiến lược của TamLong Gelatin và các chi nhánh.