select

TamLong® Gelatin cho sự sống.
Nhờ tính chất kết dính và khả năng làm giảm sức căng bề mặt, gelatin thủy phân - một sản phẩm được thuỷ phân từ protein rất thích hợp cho phân bón lá. Trong thực tế, các lưới protein chậm phân huỷ khiến quá trinh giải phóng Nitơ xảy ra trong khoảng thời gian dài. Tính chất này có tác dụng lớn trong quá trình trao đổi chất của thực vật. Gelatin - đặc biệt là sản phẩm gelatin thuỷ phân được sử dụng như một tác nhân liên kết (có khả năng phân huỷ sinh học tốt) trong quá trình sản xuất viên phân bón.