select

TamLong® Gelatin đóng vai trò như một môi trường dinh dưỡng


 
Collagens Peptit đặc biệt được sản xuất rất thích hợp trong sản xuất môi trường dinh dưỡng và cũng là chất ổn định trong vac-xin. Các pepton được sử dụng trong quá trình sản xuất của sự nuôi cấy ban đầu, vitamin và thuốc kháng sinh.