select

TamLong® Gelatin - Hồ sơ công ty.
Phạm vi sản phẩm: gelatin cho thực phẩm, sức khỏe & dinh dưỡng, sản xuất dược phẩm và các ứng dụng trong công nghiệp.

(Thống kê năm 2017)

Sản lượng

Trụ sở chính

Thành lập

Hình thức pháp lý           

: 120 tấn 

: Hải Phòng, Việt Nam

: Năm 2000

: Công ty TNHH dược phẩm